ប្រភេទទាំងអស់

EN

ទំនាក់ទំនង

+ 86-0532-86768576 / + 86-0532-86767306
+ 86-0532-86767306
+ 86-0532-86767306
qdapt@qdapt.com
ផ្លូវលេខ ៤៧ ផ្លូវតូក្យូ, តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី, ឈីងតាវ, ខេត្តសានដុងប្រទេសចិន

ទុកសារ

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសហការនិងធ្វើការជាមួយយើងទេ? សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។