ប្រភេទទាំងអស់

EN

ព័ត៍មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

ថ្នាក់តូច APT - វិភាគលើលក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធ WDM និងកម្មវិធីទីផ្សារ

1. ប្រើពេញលេញនៃធនធានកម្រិតបញ្ជូននៃជាតិសរសៃអុបទិក។ ជាតិសរសៃមានធនធានកម្រិតបញ្ជូនដ៏ធំ (ក្រុមតន្រ្តីបាត់បង់ទាប) ។ បច្ចេកវិទ្យាបែងចែករលកពន្លឺបង្កើនសមត្ថភាពបញ្ជូនសរសៃមួយដងច្រើនដង…

ច្រើនទៀត +